با اکسیژن هوا سایز کم کنید

با اکسیژن هوا سایز کم کنید

تنفس و وزن کم
اکسیژن

اکسیژن هم می تواند سوخت ساز بدن را بالا ببرد و شما را تا حد زیادی لاغر کند.اکسیژن خون را رقیق

می کند و فشار خون را پایین می آورد و بدین ترتیب سوخت و ساز بدن افزایش می یابد. بدن کل این فرآیند

را به طور خودکار انجام می دهد اما اگر بیاموزید هر روز با شیوه های درست و صحیح تنفس کنید،

می توانید از وزن خود بکاهید و لاغرتر شوید و در عین حال وجود خود را سرشار از آرامش و انرژی نمایید.

** تنفس برای پاکسازی

۱- بنشینید و کمرتان را صاف نگهدارید. اکنون دست چپ تان را به روی زانوی چپ تان بگذارید.

۲- دو انگشت اشاره و میانی تان را بین دو ابرو و انگشت شست تان را به روی سمت راست بینی تان قرار

دهید و راه عبور و مرور هوا را از آن سمت، مسدود کنید. انگشت حلقه دست راست تان را نزدیک سمت چپ بینی ببرید.

۳- انگشت شست را روی سمت راست بینی فشار دهید و از طریق سمت چپ بینی، هوا را از شش هایتان به بیرون هدایت کنید.

۴- اکنون فشار از روی سمت راست بینی بردارید و با انگشت حلقه راه سمت چپ بینی را ببندید و از طریق طرف

راست بینی نفس بکشید و هوا را از ریه هایتان خارج کنید.

** تنفس عمیق برای آرامش

۱- تمام هوای موجود در شش هایتان را بیرون بفرستید.

۲- به آرامی و به تدریج با ۶ شماره از طریق بینی اکسیژن وارد بدن تان کنید.

۳- تا ۶ شماره، اکسیژن وارد شده را در بدن خود نگهدارید.

۴- اکنون دوباره با ۶ شماره، به آرامی اکسیژن را از راه بینی بیرون بفرستید.

۵- مراقب حالت قرار گرفتن بدن تان باشید. کمرتان باید کاملا صاف باشد.

** تنفس عمیق برای کسب انرژی

۱- تمام هوای موجود در شش هایتان را بیرون بفرستید.

۲- به آرامی و به تدریج با ۶ شماره از طریق بینی اکسیژن وارد بدن تان کنید.

۳- تا ۸ شماره، هوا را در سینه حبس کنید. به تدریج آن را به ۱۲ شماره برسانید.

۴- اکنون با  ۸ شماره، هوا را از طریق دهان، بیرون بفرستید. مراقب باشید هوا را به یکباره بیرون نفرستید.

به تدریج و آرام آرام این کار را انجام دهید تا دیگر هوایی در شش هایتان باقی نماند.

۵- دوباره با ۸ شماره، هوا را در ریه ها حبس و در همین حال شکم تان را منقبض کنید. اگر نمی توانید هوا

را تا ۸ شماره در سینه نگهدارید، ابتدا زمان کمتری این کار را انجام دهید و به تدریج آن را افزایش دهید.

** تنفس برای افزایش سوخت و ساز بدن

۱- صاف بنشینید.

۲- تمام هوا را از شش هایتان به بیرون هدایت کنید.

۳- از راه بینی تا ۶ شماره، به تدریج هوا را وارد شش هایتان کنید.

۴- با فشار و آهسته هوا را به بیرون بفرستید.

۵- در انتها، قبل از اینکه هوا کاملا خارج شود، باقیمانده را به اندازه یک شماره نگهدارید و سپس بیرون بفرستید.

۶- اکنون به طور معمولی نفس بکشید.

با انجام دادن تمرین های فوق، نه تنها به آرامش می رسید، بلکه با بالا بردن سوخت و ساز بدن تان، از

وزن تان کاسته شده و به تدریج به قوای جسمانی تان افزوده می شد با تکرار مداوم این نکات بعد مدت

محدودی می توانید کاهش وزن را در خود مشاهده کنید.این ورزش ها را در هر مرحله چندین بار تکرار کنید.

پاسخ دهید