خطرناک ترین جمله را به خاطر داشته باشید

خطرناک ترین جمله را به خاطر داشته باشید

خطرناکترین جمله (1)
خطرناکترین جمله (2)
همه ی شما در طول روز با افراد زیادی سرو کا ردارید و یا احساسات متفاوتی را در یک زمان تجربه
می کنید. از گفتن این جمله تا جایی که امکان دارد دوری کنید .شما می توانید با تمرین این جمله را
از گفتگو های  خود حذف کنید.

 خطرناک ترین جمله این است:

*من همینم که هستم.*

در این جمله کوتاه می توانیم غرور، لجاجت، خودرایی، خودخواهی، درجا زدن و به تدریج راندن آدم ها از
اطراف خود را حس کنیم.
‎اگر من و شما هم به طور غیرمستقیم یا ناخواسته این جمله در ذهن مان نقشی دارد، باید بسیار مراقب باشیم
که از دام رکود، سکون و فسیل شدن رهایی یابیم.

خطرناکترین جمله (3)

‎انسان های بزرگ حتی از کودکان هم درس می گیرند. ‎

همراهان قانون جذب اساتید خبره و باتجربه بیشتر از واژه *نمی دانم* استفاده می کنند. دانشمندان توانمند
در بسیاری از موارد می گویند: *در تخصص من نیست* و انسان های وارسته بیشتر اوقات سکوت می کنند
و می گویند: *نظر شما چیست.

پاسخ دهید