اهمیت پرداختن به نوجوان از دیدگاه اسلام

اهمیت پرداختن به نوجوان از دیدگاه اسلام

نوجوانان (3)
نوجوانان (2)
فرزند امانتی است که به پدر و مادر سپرده شده است. قلب او پاک،نفیس،ساده و بی پیرایه است،
آنچنان که پذیرای هر نقشی و رو کننده به هر سو می باشد.از این رو اگر به نیکی و خوبی تمایل
داشته باشدو نیک بختی دو جهان را به دست  آورد،پدر و مادرش در این پاداش سهیم اند.و اگر همانند
چهارپایان رها شود وبه بدیها رو کند و به هلاکت دچار شود ،پدر و مادر نیز در این فرجام زشت با وی شریکند.

 

خدای تعالی در آیه ۶سوره تحریمبه بندگان خویش هشدار داده است:

((ای مومنان ! خویشتن و اهل خود را از آتش دور دارید))

 

توضیح:

فرزندان ما در زمره اهل ما هستند و اگر پدری به فرزند خود از آتش دنیا بیمناک است بهتر آن است
که بر فرزندش از آتش آخرت بیمناکتر باشد و این امکان ندارد جز آنکه شیوه ای پسندیده در پرورش او بر گزیند.

نوجوانان (1)

امام سجاد (ع) می فرماید:

حق فرزند بر تو این است که بدانی وجود او از توست وبد و خوب او در این دنیا به تو ارتباط دارد و بدانی که
در سرپرستی او مسئولیت داری و مسئول تربیت او هستی و او را به خداوند بزرگ راهنمایی کنی.

 

**فرزندت آنچنان رفتار کن که اثر نیکویی تربیت تو مایه زیبایی و جمال اجتماعی او باشد.

 

**فرزندت را آنگونه تربیت کن که بتواند در موقعیت های مختلف زندگی با عزت و آبرومندی زندگی کند
و مایه ی زیبایی تو باشد.

رسول اکرم می فرمایند:

به شما در مورد جوانان و نوجوانان به نیکی سفارش می کنم.زیرا آنها دلی رقیق تر و قلبی فضیلت
پذیر تر دارند.خداوند مرا به پیامبری برانگیخت تا مردم را به رحمت الهی بشارت بدهم و از عذابش بترسانم.
جوانان سخن مرا پذیرفتند وبا من پیمان بستند ولی پیران و سالخوردگان از قبول دعوتم سر باز زدند
وبه مخالفتم بر خاستند.

پاسخ دهید