رفتار کودکان

۱۳۹۵-۰۵-۱۸
914691_808

ویژگی های رفتاری و شخصیتی کودکان سه و چهار ساله

  *خصوصیات  کودکان ۳ساله آشنا شویم. کودکان همانگونه که در هر دوره سنی تغییرات جسمی دارند ، به همان اندازه نیز در هر دوره از لحاظ رفتاری و شخصیتی تکامل می یابند. سه سالگی تا […]