لبخند نشانه ی داشتن اعتماد به نفس است

لبخند نشانه ی داشتن اعتماد به نفس است

لبخند

لبخند

خندیدن باعث چه اتفاقی در روحیه ی انسان میشود

**لبخند در انسان از علایم داشتن اعتماد به نفس و خودباورى و عامل ارتباطات زیباى انسانى است.

 

**انسان هایى که لبخند بر لب دارند و چهره اى گشاده از خود نشان مى دهند، کسانى هستند که خود را عالى باور دارند.

 

**انسان هاى خجالتى و تحقیر شده کمتر لبخند مى زنند.

 

**عکس این معنا هم صادق است. انسانى که سعى مى کند با لبخند هاى خود چهره زیبایى از خود نشان بدهد
به اعتماد به نفس و خودباروى خویش کمک مى کند و باعث مى شود که دیگران او را بهتر باور کنند.

 

**بنابراین سعى کنید چهره درهم خود را باز کنید و به انسان ها و همه کاینات لبخند بزنید و رضایت خود را از موفقیت هاى
بزرگ زندگى با چهره گشاده خود به همه جهان نشان بدهید و در خود اعتماد به نفس ایجاد کنید.

پاسخ دهید