هر روز به خودتان یادآوری کنید

هر روز به خودتان یادآوری کنید

شادی

**تکرارهر روز این جملات باعث شادی شما خواهد شد

نشاط

         می توانید روزتان را با انرژی و شاد شروع کنید اگر… 

 1. گذشته را نمی توان تغییر داد.

 2. نظرات دیگران، واقعیت شما را مشخص نمی کنند.

 3. سفر هر کسی در این زندگی، متفاوت است.

 4. همه چیز با گذر زمان بهتر می شود.

 5. قضاوت ها، اعترافات شخصیت خود شما هستند!

 6. زیادی فکر کردن، باعث ناراحتی می شود.

 7. شادی در درون شما یافت می شود.

 8. افکار مثبت، خالق چیزهای مثبت هستند.

 9. لبخند، مسری است.

 10. مهربانی، مجانی است.

 11. فقط موقعی بازنده هستید که تسلیم و منصرف شوید.

 12. از هر دست بدهید، با همان دست پس می گیرید.

پاسخ دهید