با افکار منفی مزاحم کنیم؟

با افکار منفی مزاحم کنیم؟

افکار مزاحم

افکار منفی

افکار مزاحم را می‌توان سمج ترین مهمان نامید. چرا که علیرغم اینکه این افکار ناخواسته وارد ذهن شده
و فرد از غیر منطقی بودن آنها آگاه هست اما ذهن را درگیر می کنند و باعث می شود لحظات شیرین زندگی
برایت تلخ و مایوس کننده باشد.ولی قدرت رهایی از این افکار بسادگی ممکن نیست.

** نام دیگر این اشتغال ذهنی،افکار وسواسی هست.

۱٫ﻫﺮ ﺯﻣﺎﻥ ﮐﻪ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﻣﺰﺍﺣﻢ ﺑﻪ ﺫﻫﻦ ﺷﻤﺎ ﺁﻣﺪ،ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ به این افکار ﻓﺮﻣﺎﻥ ‏«ﺍﻳﺴﺖ‏» ﺑﺪﻫﻴﺪ.
ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺍﻳﻦ ﮐﺎﺭ ﺧﻴﻠﻲ ﺳﺨﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ می ﺭﺳﺪ،ﺍﻣﺎ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺁﻥ ﺑﺎﻋﺚ می ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﻭﺭ منجر به نتیجه مطلوب گردد.
۲٫ﭼﻨﺪﻧﻔﺲ ﻋﻤﻴﻖ ﺑﮑﺸﻴﺪ ﻭ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﻋﺎﺩی ﺧﻮﺩ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﻫﻴﺪ.
۳٫ﺍﮔﺮ ﺍﻣﮑﺎن ﺩﺍﺷﺖ،ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﻫﻴﺪ یعنی ﺍﮔﺮ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﻴﺪ،ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮﻳﺪ ﻭ ﭼﻨﺪ ﻗﺪﻡ ﺭﺍﻩ ﺑﺮﻭﻳﺪ.
۴٫ذهنتان را درگیر افکار مختلف کنید ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺯﯾﺎﺩ ﺭﺍﻩ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﺍﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﺪﺍﻡ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺧﻮﺩ ﯾﺎ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﻀﺎﻭﺕ،پیش دﺍﻭﺭﯼ ﻭ ﺍﺭﺯﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺯﻧﻨﺪ.
۵٫ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺯﯾﺎﺩ ﻭ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺟﻤﻊ ﻫﺎﯼ ﺳﺎﻟﻢ،ﻓﮑﺮ ﺷﻤﺎ ﺭﺍﺩﺭﮔﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺎﻓﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽ ﮔﺬﺍﺭﺩ.
برخی معتقدند که مقاومت در برابر این افکار کمکی به رفع آنها نخواهد کرد.
۶٫بهتر آن است که اگر فرد قادر به کنترل این افکار وسواسی نبود در مقابل این افکار بدون احساس ناراحتی مقاومت
نکند.بجای آن سعی کند با رفتار های صحیح جلوی بوجود آمدن این افکار را بگیرد.
۷٫پرداختن به کارهایی که تمرکز و فکر زیاد می خواهد ،می تواند شما را از این افکار مزاحم تا حد زیادی دور کند. 

پاسخ دهید