ناگفته ها درباره سماق – در طب سنتی

ناگفته ها درباره سماق – در طب سنتی

سماق -تیامین (2)

سماق -تیامین (1)

“معرفی سماق از دیدگاه تب سنتی”

۱-سیلان خون و خونریزى معده و اخلاط خونى از ریه را که همراه با سرفه باشد قطع مى کند، تونیک و مقوى معده و آلات
داخل شکم است، آشفتگى را برطرف مى سازد، براى قطع جریان خونریزى و رطوبت هاى سفید از رحم مفید است.

 

۲ -کسانى که قبل از غذا خوردن استفراغ مى کنند، قبل از غذا خوردن مقدارى آش سماق بخورند، استفراغ نمى کنند.

 

۳ -خوردن کوبیده آن با زیره و آب سرد براى کسى که همیشه قى مى کند و طعام در معده اش نمى ماند مفید است.

 

۴ -پنج سیر از آن را در ۲۵ سیر آب بجوشانید تا پنج سیر آب باقى بماند، بعد آب آن را صاف کنید و سه بار در روز به نوبت
بنوشید. اسهال فشاردار و اسهال صفراوى و اسهال خونى را درمان مى کند.(سیر=۷۵ گرم)

 

۵ -آن را با نمک به دندان ها بمالید. براى تقویت و استحکام لثه و رفع درد لثه که از حرارت و گرمى باشد و همچنین درمان
زخم هاى بد و تسکین درد دندان هاى پوسیده نافع است.

 

۶ -سائیده شده آن را با سرکه مخلوط نموده و بر موضع بمالید، خارش بدن را تسکین و جوش هاى خارش دار درمان مى کند.

 

۷ -آن را با تره تازه بکوبید و ضماد کنید. اگزما را درمان مى کند.

 

۸ -گرد آن را در آب بخیسانید و در زمان شروع چشم درد آن را با کمى کتیرا در چشم بچکانید نافع است.

 

۹ -سى گرم سماق را در ۲۰۰ گرم آب بجوشانید بعد خرفه را با آن تر کنید و بر چشم اندازید. براى رفع جرب و تسکین
حدت ناراحتى هاى پلک مفید است و خارش پلک را برطرف مى کند، اگر آن را بر پیشانى بیندازید خونریزى از بینى قطع مى شود.

 

۱۰ -اگر چند قطره آب جوشانده آن در گوش چکانده شود، از جریان چرک گوش جلوگیرى مى کند.

 

۱۱ -کمپرس با آب دم کرده آن از ورم کردن عضو ضربه خورده جلوگیرى مى نماید.
_____________________________________________________________

تذکر:

مصرف زیاد آن مضر معده و کبد است، اگر تازه آن مصرف شود ایجاد مسمومیت مى کند. افراد سرد مزاج کمتر مصرف کنند

پاسخ دهید