سیر در هفت سین نوروزی نماد چیست؟

سیر در هفت سین نوروزی نماد چیست؟

سیر (1)

سیر (2)

سیر، نماد سیری چشم و دل

سیر یکی دیگر از نمادهای هفت گانه ی سفره ی هفت سین نوروزی ما ایرانیان است.
حتما شنیده اید که می گویند: فلانی چشم و دلش سیر است و سیر برای ما بیانگر عدم تجاوز به
حقوق دیگران است و به ما متذکر می شود که پایمان را از گلیم خود درازتر نکنیم. اما درآئین
زرتشتی سیر و سرکه در سفره هفت سین نماد گندزدایی و دوری از آلودگی است.

سیر (3)

پاسخ دهید