انتقاد روش خوبی برای اصلاح اشتباهات

انتقاد روش خوبی برای اصلاح اشتباهات

انتقاد و اصلاح (1)

انتقاد و اصلاح (2)

**انتقاد روش خوبی برای اصلاح اشتباهات است.

رئیس شرکتی  آشکارا می پذیرفت که خیلی ایرادگیر است.او مالک یک شرکت بازاریابی بود
و در طی یکسال،هشت منشی برای یک سمت استخدام کرده بود.او سه ازدواج ناکام داشت
و حتی یک دوست صمیمی هم نداشت.هوارد نمی توانست درک کند که چرا همه نازک نارنجی
هستند.او می پرسید:اگر فعالانه از اشخاص انتقاد نکنی،چطور می توانند بیاموزند؟
????????????
در زندگی روزمره،بدون شک با موقعیت ها و حوادثی روبرو می شوید که شما را ناراحت می کند.
مردم مرتکب اشتباه می شوند ؛گاهی بدون فکر و خودخواهانه عمل می کنند؛
موارد خاصی را از یاد می برند و همیشه آنطور که شما دوست دارید عمل نمی کنند.
در چنین زمان هایی ممکن است احساس کنید باید چیزی بگویید،توصیه ای بدهید و خطایشان را گوشزد کنید.
وقتی چنین کاری می کنید،اگر خشن و انتقادی باشید،اگر متوسل به طعنه یا تمسخر شوید تنها
چیزی که بدست خواهید آورد این است که به آنها توهین کرده اید.
راه حل این است که به جای حمله به شخصیت شخص،خواستار تغییر در رفتار او باشید.این دو گفته را مقایسه کنید:

انتقاد و اصلاح (1)

*یک:تو خودخواه هستی!!! .
*دو:به نظرم اگر کمی از شیرینی ات را به دوستت می دادی خیلی خوب بود.

توجه می کنید مورد دوم چقدر لحن قضاوتی کمتری دارد؟☘️

قطعا” افراد در برابر این گفته جبهه نمی گیرند و بیشتر به کاری که انجام داده اند فکر می کنند
،چه بسا فورا” عملکرد خود را تغییر دهند و در جهت مثبت گام بردارند. شما هم می توانید یک
بار امتحان کنید و افرادی را که دارای این خصوصیت اخلاقی هستند تغییر دهید.

پاسخ دهید