کودک در یک سالگی ساعات خوابش تغییر می کند

تصاویر مژگان ربانی (اشرف پهلوی)سریال معمای شاه
۱۳۹۵-۰۹-۲۴
%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a8%d9%88%d8%b1
تصاویری از ماشین های میلیاردی و فوتبالیست ها
۱۳۹۵-۰۹-۲۸
کودک

%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9

از هنگام تولد تا دو  سه ماه اول تقریبا” بیشتر اوقات نوزاد یا در خواب است یا در حال چرت زدن و کمتر 
پیش می آید که ساعات زیادی از روز را بیدار باشد.مگر این که ناراحتی یا درد داشته باشند.
کودکانی که تا قبل از یک سالگی  بیشتر می خوابند رشد بهتری دارند زیرا هورمون رشد در هنگام
خواب بیشتر فعال است ،پس دیده می شود کودکانی که بهتر وبیشتر می خوابند رشد قدی و وزنی بهتری دارند.

%d9%86%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%af-2

ساعات خواب کودکان در یک سالگی تغییر می کند

در اغلب بچه ها در حدود یکسالگی ساعات خواب تغییر می کند وکودکی که حدود ساعت ۹ چرتی میزند،
حالا اصلا”نمی خوابد نوبت خواب بعدی او بی تردیدتا نزدیک عصر عقب می افتدو در نتیجه او بعد از خوردن
شام ،دلش نمی خواهد بخوابد .

 

 

ممکن است کودک ابدا”دلش نخواهد بعد از ظهر بخوابد .ساعات خواب او در این دوره کاملا” متغیر هستند
و حتی ممکن است یکی دو هفته که صبح ها در ساعت نه از خوابیدن خود داری می کند.
دوباره این عادت را از سر بگیرد ،بنا براین خیلی زود نتیجه گیری نکنید .از آنجایی که این تغییر
زود گذر هستند باید تا جای که می توانید با آنها کنار بیاید .
بعضی از بچه ها را که نمی خواهند صبح ها بخوابند بهتر است حدود ساعت ۹صبح در تخت بگذارید
البته به شرط آنکه بخواهند دراز بکشندو مدتی ساکت باشند .

 

اگر بچه درست قبل از نهار خوابش می گیرد برای مادر راهنمای خوبی است که چند روزی نهارش را در
ساعت ۱۱ یا در همین ساعات  بدهد.به این ترتیب بچه بعد از نهار برای مدتی طولانی می خوابد .

 

از مطالب بالا نتیجه گیری نکنید که همه بچه ها به یک شیوه و در سن خاصی خواب صبح خود را ترک می کنند .
بعضی ها در حدود ۹ماهگی این وعده ی خواب را کنار می گذارند و بعضی هم تا ۲سالگی این کار را ادامه می دهند.

پاسخ دهید