️انسان هاى عصبانى بخوانند و بدانند

️انسان هاى عصبانى بخوانند و بدانند

*بسیاری از مردم به اشتباه تصور می کنند که انسان های عصبانی، شجاع و راحت و دارای قدرت هستند.
در صورتی که فرد عصبانی از نظر علمی دارای دو مشخصه اصلی و اساسی است: ترس و درد
 

 

*بدین معنی که فرد عصبانی بسیار ترسو بوده و ترس خود را در پشت عصبانیت پنهان می کند.
و در واقع عصبانیت او نشان دهنده اینست که درد می برد و رنج می کشد.

 

*عصبانیت یک خصلت نیست. مجبور نیستید چیزی را که هیچ فایده ای به حال یک انسان شاد و سازنده ندارد،
در وجود خودتان حفظ کنید. این یک نقطه ضعف است، نوعی آنفلونزای روانی است که همانند هر بیماری
جسمی قابلیت و توانایی های شما را نابود می کند.

 

*پس باید یاد بگیرید برای اعمال و عقاید دیگران آن چنان قدرتی قائل نشوید که بتوانند شما را پریشان و آشفته سازند.

 

*زمانی که خویشتن را ارزشمند بدانید و اجازه ندهید دیگران اختیار شما را در دست گیرند. آن زمان دیگر خود را
با عصبانیت، در لحظات حال آزار نخواهید داد و با آن وداع خواهید کرد.

 

 

*در هنگام عصبانیت اگر در خانه هستید ،اگر ایستاده اید بنشینید و اگر نشسته اید دراز بکشید .تغییر وضعیت بدن از فشار
عصبی شما کم خواهد کرد.

 

 

*در هنگام عصبانیت یک لیوان آب نیم سرد بخورید و نفس عمیق بکشید،تا بهتر بتوانید تصمیم بگیرید.این
کار باعث می شود استرس شما کمتر شود.

 

 

*دور شدن از شرایط عصبانیت زا زیاد سخت نیست ،چند مرتبه که این کار را تکرار کنید توانایی این را پیدا خواهید کرد
که بر خشم و عصبانیت خود غلبه کنید.

پاسخ دهید